Window Still Life 013


.gif by john karel @jjjjjjjjjjohn


(link)